Chức năng, nhiệm vụ

* Nhiệm vụ chuyên môn

– Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch, định kỳ sơ kết tổng kết công tác chuyên môn báo cáo các cấp lãnh đạo.

– Tổ chức việc điều hòa phối hợp giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện.